>> Êàê ñäåëàòü âîëîñû ãëàäêèìè è áëåñòÿùèìè.Organic Keragen. . . .
Joico. . .
By Fama. . 100% SLES, , 2. , .

      ,      . ,   . , . , !  .   , , .    ,,.    :
 

:  Helen Seward HS 47 , Helen Seward HS 47 ,   Helen Seward Mediter  Polyfructol-Complex.
.
  , , . . , , . .   ,   ,  .

  3-4 .   , , .   .   .     .
- !!

ULTIMATE Straight fluid

,, Kerasil. ,

 Fashion Lisciante -   , . .

 RELAXER

-. , . .

.
  . , .   3 5 .