>> Îêðàøèâàíèå âîëîñ

Ïîðîøîê äëÿ îñâåòëåíèÿ:     |  Brelil (Italy)

:    1 |

Îñâåòëèòåëü , íå ñîäåðæàùèé àììèàêà, Colorianne Prestige

:  Brelil (Italy)
: 
:  1000ãð.
:  620.00 ãðí
:  Êîìïàêòíûé îòáåëèâàþùèé ïîðîøîê, áåç àììèàêà.
: 

...
 Îñâåòëèòåëü Colorianne Prestige Absolute

:  Brelil (Italy)
: 
:  1000 ãð.
:  520.00 ãðí
:  Îñâåòëÿþùàÿ ïóäðà ñ îòáåëèâàþùåé ñïîñîáíîñòüþ Absolute Bleaching Powder áåðåæíî îñâåòëÿåò âîëîñû íà 6-7 òîíîâ. Íå ðàçðóøàåò ñòðóêòóðó âîëîñ.
: 

...
 


:    1 |