>> Äëÿ ìóæ÷èí

Ñòàéëèíã
:    1 |

STYLING GEL

:  Helen Seward Mediter (Italy)
:  1214
:  150ìë
: 
:  150.00 ãðí
:  Ãåëü äëÿ âîëîñ ñèëüíîé ôèêñàöèè ñ ïîëèôåíîëàìè ìÿòû + CREATINE-Complex. Ïðåäîòâðàùàåò âèäèìûå ïðèçíàêè ñòàðåíèÿ.
: 

...
 


:    1 |