>> Ìàñêè äëÿ âîëîñ

Ìàñêè ïðîòèâ æèðíîé êîæè ãîëîâû
:    1 |

ÃËÈÍßÍÀß ÌÀÑÊÀ CLAY MASK 3/M

:  Helen Seward Mediter (Italy)
:  0392
:  500 ìë
:  700.00 ãðí
:  Äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ ñàëüíîé ñåêðåöèè ñ íàòóðàëüíîé ãëèíîé è Bio-Complex. Áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ ãëèíû â ôîðìóëå î÷èùàåò êîæó ãîëîâû.
: 

...
 


:    1 |
 

Helen Seward Mediter . .
By Fama. . 100% SLES, , 2. , .
Helen Seward - . . .

Helen Seward   . ,  , .