>> 

Ñðåäñòâà îò âûïàäåíèÿ âîëîñ


...

Ñèñòåìà ÎÐÀÍÆÅÂÀß BOSLEY Professional Strength äëÿ èñòîí÷åííûõ ÎÊÐÀØÅÍÍÛÕ âîëîñ (øàìïóíü,êîíäèöèîíåð,óõîä)

:  BOSLEY (usa)
:  ÁÎ
:  150ìë,150ìë,100ìë.
:  1600.00 ãðí
:  Ñèñòåìà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óõîäà çà îêðàøåííûìè âûïàäàþùèìè âîëîñàìè. è âêëþ÷àþò â ñâîé ñîñòàâ óíèêàëüíûé êîìïëåêñ COLOR KEEPER äëÿ ñîõðàíåíèÿ öâåòà
: 

 

  • (1)
  BOS-REVIVE ( )   .                                                                                              -                                                                                                                                                        - .                                                                                                                                  - .  

 1. . , . ,   (  )   .,
   COLOR  KEEPER .  . , , 1 .

 2. , . . , . . , ,. LIFE XTEND ,   .    ,  COLOR  KEEPER
. . , , . , 5 .

 3. . . , ( ) . .     ,  COLOR  KEEPER .
. . ,   . !
        3 - !!!! 

     BOSLEY   ,     .   BOSLEY INC.  . BOSLEY -   . , , , , . 
  LIFE XTEND BOSLEY , , ( ).


 

 Åëåíà     11.06.2013 17:16:12
Î÷åíü äîâîëüíà ðåçóëüòàòîì îò ýòîé ñèñòåìû. Äåéñòâèòåëüíî ðàáîòàåò! Âîëîñû ïåðåñòàëè âûïàäàòü,ñòàëè ïëîòíåå è ãóùå. Ïîÿâèëñÿ áëåñê .Ñïàñèáî ÷òî ïîðåêîìåíäîâàëè åå.)))

: (*)
E-mail: (*)
: (*)
: (*)    
 

. .

: (*)
: (*)
 
:
 
: (*)    
 

       

?

, . 40-100 . : ; ; . - , , . ?

: . , . - . , , . , , . , , , . , , . , .
, , , . .
, , , , .

: . , , . , . , , . "" .

: . , - , , . . . , , , , "" , .

: . , , , . , . , , "" . , , . . , .

, , : , , , ( ) .

.Bosley . , .