>> Óêëàäêà è óõîä

Òåðìîçàùèòà


...

ÒÅÐÌÎÇÀÙÈÒÍÛÉ ÔËÞÈÄ

:  Helen Seward Mediter (Italy)
:  257
:  125 ìë
:  460.00 ãðí   450.00 ãðí
:  Äëÿ îñëàáëåííûõ âîëîñ ñ ïîëèôåíîëàìè êðàñíîãî âèíîãðàäà è Polyfructol-Complex. Îáåñïå÷èâàåò ïðåâîñõîäíóþ çàùèòó âîëîñ,
: 

 

Polyfructol-Complex. , . .
 


:)

: (*)
E-mail: (*)
: (*)
: (*)    
 

. .

: (*)
: (*)
 
:
 
: (*)