>> Ìàñêè äëÿ âîëîñ

Ìàñêè äëÿ ñóõèõ âîëîñ


...

ÀÐÃÀÍÎÂÀß ÌÀÑÊÀ-ÑÏÐÅÉ ARGAN ALCHEMY 13/F

:  Helen Seward Mediter (Italy)
:  1305
:  125 ìë
:  430.00 ãðí   400.00 ãðí
:  Ìàñêà äëÿ âñåõ òèïîâ âîëîñ ñ íàòóðàëüíûì àðãàíîâûì ìàñëîì + Glossyliance-Complex.
: 

 

  • (1)

MEDITER ALCHEMY . Glossyliance-Complex - . MEDITER ALCHEMY - - , , . ALCHEMY ARGAN , : , .  

ALCHEMY ARGAN - ýëèêñèð ñèÿíèÿ . Ëèíèÿ äëÿ ñóõèõ âîëîñ ñ àðãàíîâûì ìàñëîì, ëèìîííîé öåäðîé, ãëþêîçîé.

 Iðèíà     28.10.2015 23:37:10
ÄÓÆÅ ÕÎ×Ó ÏÎIJËÈÒÈÑß!))))
Öå ïîâ³äîìëåííÿ ÿ á àäðåñóâàëà òèì ïàí³ (³ íå ò³ëüêè), õòî ìຠïðîáëåìè ç òàê çâàíèì [íåñëóõíÿíèì âîëîññÿìk(((. ß, âëàñíå, íå â³äêðèâàþ Àìåðèêó, àëå áóäó ðàäà, ÿêùî öå äîïîìîæå âèð³øèòè ïðîáëåìó íåîïòèìàëüíîãî ñòàíó âîëîññÿ, îñîáëèâî, êîëè ó Âàñ îáìàëü ÷àñó, êóïà ñïðàâ, à âèãëÿäàòè ïîòð³áíî çàâæäè íà óñ³ 100%.
ß âæå á³ëüøå ÿê ï³â-ðîêó êîðèñòóþñÿ ìàñêîþ-ñïðåºì 10 â 1 ALCHEMY Argan. Áåç ïåðåá³ëüøåíü ñòâåðäæóþ, ùî öå îäèí ç íå áàãàòüîõ çàñîá³â, ùî äîçâîëÿº ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà áåç çàñòîñóâàííÿ ãàðÿ÷îãî ïîâ³òðÿ òà ³íøèõ àãðåñèâíèõ ìåòîä³â çðîáèòè âîëîññÿ [äèñöèïë³íîâàíèìk òà ãëàäåíüêèì, áëèñêó÷èì, ìÿêåíüêèì òà æèâèì. Ðàí³øå ìåí³ ïîñò³éíî ïîòð³áíî áóëî çàñòîñóâàòè ïðàñî÷êó äëÿ âîëîññÿ, òåïåð òàêà íåîáõ³äí³ñòü ïðîñòî â³äïàëà, âîëîññÿ ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ ñïðåþ íà÷å â³äïîë³ðîâàí³.
Áàæàþ óñ³ì áóòè ãàðíèìè òà äîãëÿíóòèìè íå çàëåæíî â³ä ïîðè ðîêó òà ÷àñó äîáè))). ÓÑ²Ì ØÈÊÀÐÍÈÕ ÇÀײÑÎÊ!!!
Äÿêóþ À˲ÍÎ×ÊÎ çà ïîðàäó Ñìàéëèê [kissk , çà òâî¿ çîëîò³ ðóêè òà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì.

: (*)
E-mail: (*)
: (*)
: (*)    
 

. .

: (*)
: (*)
 
:
 
: (*)    
 

Helen Seward - . . .
By Fama. . 100% SLES, , 2. , .
Helen Seward, Organic Keragen,Keratherapy
.


, . , ,, , , .   ,     .
.

Helen Seward ,  .   , 1-2   10-15 . .,  , 2 .,.  , , -   .

 
  ,   , , , ,
helen seward   , helen seward   , helen seward