>> 

Ðåêîíñòðóêöèÿ âîëîñ


...

Cèñòåìà âîññòàíîâëåíèÿ ñèëüíî ïîâðåæä¸ííûõ âîëîñ Easy Built To

:  Lisap (Italy)
: 
:  250 ìë., 150 ìë., 200 ìë., 100 ìë.
:  810.00 ãðí   800.00 ãðí
:  Easy Built Òî - ýòî ñèñòåìà âîññòàíîâëåíèÿ ñèëüíî ïîâðåæä¸ííûõ âîëîñ, êîòîðàÿ ðåêîíñòðóèðóåò ñòðóêòóðó âîëîñà îò êîðòåêñà äî êóòèêóëû.
: 

 

  • (2)
C Easy Built To.

, 250 .
. , .
anti-age, , 2, , anti-age, , 5 6.
, 150 .
. .
, (- ), , .
, 200 .
. , , , , , 5 6, 2, .
, 100 .
Easy Built to [4], . , , , . , , 2.                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                     (2 ) . , , ( ) ., . 10-15 .  , . 3-5 . .  , .

 

 Ñâåòëàíà     28.03.2013 13:14:30
ß èñïîðòèëà âîëîñû çàâèâêîé.Ïîëüçóþñü ðåêîíñòðóêöèåé óæå 2 ìåñÿöà,íå ìîãó íàðàäîâàòüñÿ .Î÷åíü õîðîøàÿ øòó÷êà.Âñåì ñîâåòóþ.

 ÎÊÑÀÍÀ     21.03.2013 18:24:30
Ñóïåð ñèñòåìà!!!! Âîëîñû ïðîñòî ø¸ëê.Ïîëüçóþñü ìåñÿö,î÷åíü äîâîëüíà ýòîé ðåêîíñòðóêöèåé.

: (*)
E-mail: (*)
: (*)
: (*)    
 

. .

: (*)
: (*)
 
:
 
: (*)    
 

Helen Seward. Argan Elisir - . .
Helen Seward- . . .

       


   ,, .   ,, - ..
  C Easy Built To
 

Macadamia Natural il , , , – , .

, . , ( , , ). Macadamia Natural il , , , , . , , , , . , , , . , , . , . Macadamia Natural il , . , , .

  Macadamia Natural il , , , . Macadamia , , .
  Macadamia Rejuvenating Shampoo.
    MACADAMIA  NATURAL OIL  .      . .

Helen Seward

Omegablue. - . Argania Spinosa, . , . 1 100. . , . Omegablue - , . , , . ( E) , .
   Helen Seward  . .
  omegablue.Helen Sward. .
 
, , , , ,
, , , ,
, .  Lisap  ,Lisap